Organisationskonstellationer

Ett effektivt verktyg för problemlösningar och utveckling i företag och organisationer
ORGANISATIONSKONSTELLATIONER I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Organisationskonstellationer är ett effektivt verktyg för problemlösningar och utveckling i företag och organisationer

Organisationskonstellationer har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att komma åt underliggande, bärande dynamiker i företag, organisationer och arbetsgrupper sett ur ett systemperspektiv. Likaså ger organisationskonstellationer möjlighet att pröva och se vad som skulle främja företaget, organisationen, arbetsgruppen t.ex. när det gäller arbetsorganisation, tjänster eller produkter.

Att se företaget, organisationen och arbetsgruppen som system betyder att man ser dem i ett vidgat sammanhang. Ex. vid en konflikt mellan två medarbetare sätter man in konflikten i relation till företagets struktur, organisation och utveckling över tid.

Svårlösta konflikter och samarbetssvårigheter inom företaget, organisationen, och utebliven framgång är ofta en följd av omedvetna ibland destruktiva dynamiker. I en organisations-konstellation blir dynamiken synlig och kan vändas till en konstruktiv lösning på en djupare nivå.

För att undvika att destruktiva dynamiker uppstår behöver vissa ordningar inom ett system iakttas. När det gäller företag, organisationer och arbetsgrupper är det främst att
– alla anställda är på rätt plats utifrån funktion och anställningstid
– det finns en god balans mellan givande och tagande, t.ex. mellan prestation, anställningsvillkor och lön
– företagets historia ex. grundaren och tidigare viktiga personer för företaget, organisationen, ges full respekt (hedras) och inte glöms bort.

En organisationskonstellation (uppställning) avslöjar om de föregivna ordningarna inte respekteras och ger möjlighet att ställa saker tillrätta och att befrämja utveckling.

En konstellation går till så att man tar hjälp av representanter för de berörda personerna och för eventuellt berörda delar (ex. avdelning, produkt, tjänst, egenskap m.m.). Representanterna ställs sedan upp på golvet i förhållande till varandra. Därefter frågar konstellatören (konsulten) representanterna hur de upplever sig själva på den plats de har ställts. Utifrån den information representanterna ger prövar sig konstellatören sedan fram till vad som behöver förändras i uppställningen för att få en önskad lösning.

Organisationskonstellationer är utvecklat ur Familjekonstellationer enligt Bert Hellinger. Sedan trettio år har B. Hellinger studerat de fenomen som hindrar och främjar utveckling i familjesystem och har beskrivit detta i vad han kallar ”kärlekens lagar”. Till skillnad från tillhörigheten i en familj är man i ett företag, organisation, fri att komma och gå.